Here is my Final Presentation Video;

https://www.youtube.com/watch?v=eIvNHl48qLA

slayt2.jpg

slayt3.jpg

slayt4.jpg

slayt9.jpg

slayt10.jpg

slayt11.jpg